Thursday, 25 April 2024

วิธีสืบค้นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  1. ก่อนทำการสืบค้น มอก. ควรทำความเข้าใจเรื่อง เครื่องหมาย มอก. มีกี่แบบ
  2. เข้าเวบไซท์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หน้า รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  3.  จะมีช่องค้นหา แบ่งเป็น ค้นหาจากเลขที่ มอก. หรือ ค้นหาจากรายชื่อ มอก.

4. เมื่อค้นหาแล้วจะได้รายละเอียดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของสิ่งที่เราค้นหา

5.ให้นำรายละเอียด ไปสืบค้นต่อในเวบราชกิจจานุเบกษา