Sunday, 4 June 2023

POLYDEC – CAD 3/07/2563

File CAD ขนาดและระยะต่างๆของผลิตภัณฑ์ POLYDEC ที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่ผู้ออกแบบ ตอนนี้สามารถเข้าใช้จากในระบบ CCMD (Cloud Construction Materials Data)