Thursday, 23 May 2024

Internship Program

กฏและระเบียบในการฝึกงาน

ระเบียบพนักงาน

หัวข้อที่ต้องผ่านในการฝึกงาน
– การออกแบบ และ เขียนแบบก่อสร้าง บ้านขนาดเล็ก (พื้นที่น้อยกว่า 300 ตร.ม.)