Thursday, 23 May 2024

รู้ง่าย-เข้าใจไว-กฎหมายอาคาร

การทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น อีกองค์ความรู้ประเภทหนึ่ง ที่ต้องใช้งานอยู่เสมอ คือเรื่องของกฎหมายอาคาร ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมา ดูเป็นเรื่องน่าเบื่อ แต่ในชีวิตการทำงานจริงก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

E-Book เกี่ยวกับกฎหมายอาคารเล่มนี้ ที่ทำได้ครอบคลุม ครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับสถาปนิก เก็บไว้เป็นคู่มือประกอบวิชาชีพ โหลดไปเก็บติดตัวไว้ได้เลย

จัดทำโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง