Thursday, 25 April 2024

หลังคาชิงเกิล (Asphalt Shingle Roof)


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
หลังคา Asphalt Shingle ติดตั้งบนโครงสร้างเหล็กหลังคา Asphalt Shingle รุ่น Double Layer (สีระบุภายหลัง) ใต้ท้องหลังคาพ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา 2″


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง