Thursday, 25 April 2024

พื้นกรวดล้าง

การทำผิวกรวดล้าง คือ การตกแต่งผิวหน้าด้วยก้อนกรวดขนาดเล็ก ซึ่งจะดูเป็นธรรมชาติ โดยสิ่งสำคัญที่ผู้ออกแบบควรระบุก็คือ ขนาดและสี ของก้อนกรวด รวมถึง Pattern ของพื้น ที่ควรแบ่งให้สวยงามและสามารถลดรอยแตกอันเนื่องจากการทำพื้นกรวดล้างผืนใหญ่จนเกินไป (โดยทั่วไปไม่ควรมีขนาดพื้นที่เกิน 4 ม. x 4 ม.)

ที่สำคัญ ผู้ออกแบบควรระบุใน specification ว่า ให้ผู้รับเหมาทำการเสนอตัวอย่างกรวดล้างให้ผู้ออกแบบพิจารณา ก่อนลงมือก่อสร้าง เพื่อควบคุมให้รูปลักษณ์เป็นไปตามต้องการมากที่สุด


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวแบบขัดหยาบทำผิวกรวดล้างเม็ดเล็ก (ขนาด……… สี……….)
เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใส

ตัวอย่างการเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้าง

** สมาชิก HongMat เท่านั้นที่ใช้งานได้ ** ลงทะเบียน คลิกที่นี่

หมวดงานงานพื้นกรวดล้าง (09 66 43 Washed Aggregate Flooring)


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง