Thursday, 25 April 2024

ฝ้า ค.ส.ล ฉาบแต่งผิวเรียบ สกิมโค้ท เคลือบผิว


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ฝ้าเพดานท้องพื้น ค.ส.ล ฉาบแต่งผิวเรียบทำผิวฉาบบาง Skimcoat ของ….. (ภายนอก) เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใสของ….. หรือเทียบเท่า


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง