Thursday, 23 May 2024

ผนังกรุกระเบื้อง Homogeneous Tile


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน เตรียมผิวสำหรับงานกรุกระเบื้องห้องน้ำกรุกระเบื้อง Homogeneous Tile (รุ่น…. ยี่ห้อ…..) ปูเว้นร่อง 1-2 มม. พร้อมยาแนวสีเหมือนกระเบื้อง

ตัวอย่างการเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้าง

** สมาชิก HongMat เท่านั้นที่ใช้งานได้ ** ลงทะเบียน คลิกที่นี่

หมวดงานผนังก่ออิฐมอญ (มอก. 77-2545) (04 21 13 Brick Masonry)


หมวดงานตกแต่งผิวคอนกรีต ( 03 35 00 Concrete Finishing)


หมวดงานกระเบื้อง (09 30 00 Tiling)ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง