Thursday, 25 April 2024

การเลือกใช้กระเบื้อง

การเลือกใช้กระเบื้อง มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง 4 เรื่อง คือ

1.ใช้กระเบื้องส่วนใดของอาคาร พื้น หรือ ผนัง

2.การใช้งานในพื้นที่แบบไหน ห้องอะไร และใช้งานหนักแค่ไหน เมื่อทราบแล้วจึงสามารถกำหนดคุณสมบัติของกระเบื้องได้ เช่น พื้นกระเบื้องที่ใช้ในห้องน้ำ ต้องไม่ลื่น เป็นต้น

3.ความหลากหลายของสีและพื้นผิว ซึ่งกระเบื้องผลิตจากโรงงาน รุ่นเดียวกัน Shade สียังมีโอกาสไม่ตรงกัน  และแม้แต่ภายในกล่องเดียวกันสีก็ยังมีโอกาสไม่ตรงกัน 100% ดังนั้น การเลือกซื้อกระเบื้อง ต้องดูค่า Shade Variation ด้วย

Shade Variation

ค่า V1 คือ ความหลากหลายของสีและพื้นผิวต่ำ

ค่า V2 คือ ความหลากหลายของสีและพื้นผิวปานกลาง

ค่า V3 คือ ความหลากหลายของสีและพื้นผิวสูง

ค่า V4 คือ ความหลากหลายของสีและพื้นผิวสูงจนเหมือนสุ่มเอากระเบื้องคนละเฉดสีมาปูรวมๆกัน

4. ลักษณะเชิงคุณภาพ เช่น ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดและความหนา ค่าความกันลื่น ลักษณะพื้นผิว ค่าการดูดซึมน้ำ

ทั้ง 4 ข้อนี้ เป็นพื้นฐานในการเลือกใช้งานกระเบื้อง ที่ผู้ออกแบบควรรู้ และเข้าใจถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งาน
เมื่อเข้าใจแล้ว ท่านจะสามารถทำ Material Specification ที่สมบูรณ์ เพื่อใช้ควบคุมคุณภาพของงานออกแบบให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการ ทั้งในแง่ความสวยงามและคุณภาพวัสดุ